หัวหน้างานอาวุโสบริหารโรงงาน (Senior of Factory operation)

รายละเอียดงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.กำหนดทิศทางนโยบายและแผนงาน เป้าหมายในการผลิตในโรงงานขนมปังและเค้ก และโรงงานผลิตแป้งแช่แข็ง รวมทั้งวิธีการทำงานให้แต่ละแผนกปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
2.จัดทำแผนงาน ควบคุมด้านการผลิตให้ได้ทุกกระบวนการ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึง วัตถุดิบ, อุปกรณ์, วัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสำเร็จรูป, คุณภาพของผลิตภัณฑ์, ต้นทุนการผลิต, ศักยภาพในการผลิต, การส่งมอบงานที่ตรงเวลา
3.รับผิดชอบ ตรวจสอบและทวนสอบทั้งในขั้นตอนเตรียมงานระบบการทำงานในด้านต่าง ๆ การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน การวางแผนระบบการจัดการโรงงาน รวมทั้งติดตามการทำงานของพนักงานโรงงานอย่างใกล้ชิด
4.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหางาน องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
5.พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
6.วางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน
7.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานสูงสุด อบรมพนักงานในบังคับบัญชาเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บังคับบัญชา
8.ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของพนักงานในบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเ เพิ่มผลตอบแทน เงินเดือนหรืออื่น ๆ
9.เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
10.งานในส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงานโครงการรังสิตพอสเพอร์เอสเตท (ติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต)
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
Organica Blue Ads

คุณสมบัติและทักษะความสามารถ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/ หญิง อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการทั่วไป/ อาหารและโภชนาการ / วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
  • มีประสบการณ์เป็นระดับหัวหน้างานสายงานผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เข้างานกะดึกได้ และทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

ทักษะความสามารถ

English Language CommunicationMicrosoft OfficeJapanese Language Communication

รายละเอียดบริษัท

ภาพรวม

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด (สาขาของยามาซากิ เบคกิ้ง ประเทศญี่ปุ่น) ผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายขนมปัง ขนมเค้ก และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ปัจจุบันมี 90 สาขา และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ GMP มุ่งเน้นความอร่อย สดใหม่ ปลอดภัย คุณภาพสูงบนมาตรฐานระดับสากล และกําลังขยายสาขาเพิ่มขึ้น จึงต้องการบุคคลมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท ในตําแหน่งต่างๆดังนี้

ข้อมูลโดยสรุป

จำนวนอัตรา
2
สถานที่ทำงาน
  • กรุงเทพ-ปทุมธานี (คลองหลวง)
ประสบการณ์ทำงาน
5 ปี ++
รูปแบบงาน
งานประจำ
อัตราค่าจ้างรายเดือน
ฐานเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ
สัญชาติ
ไทย
เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
35 - 45
ระดับตำแหน่งงาน
พนักงานปฏิบัติการ
รหัสอ้างอิงงาน
JP160900061
AEC Jobs Listing AEC Enlist Co The web site provides search and list the jobs in South-East Asia